Oferta prywatyzacyjna Ministerstwa Skarbu Państwa (wersje polska i angielska)

Zaproszenie do negocjacji ws. nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego
i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A.
english version

Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 24 maja 2011 roku o godzinie 14.00 czasu warszawskiego.


MINISTER SKARBU PAŃSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki:

Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego
i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A.
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz. 264, ze zm.), zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia 12.975.200 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, stanowiących 70 % kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim i adresem: ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302704, zwanej dalej „Spółką”.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy uprawnionym pracownikom oraz rolnikom i plantatorom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 30 % akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje zbycie akcji nie nabytych przez uprawnionych pracowników oraz rolników i plantatorów wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych osób do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.: obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.

Wszystkim zainteresowanym nabyciem akcji Spółki, którzy po zgłoszeniu się do Departamentu Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa, pokój 565, w dniach roboczych: od dnia 20 kwietnia 2011 roku do dnia 23 maja 2011 roku, w godz. 12.00 - 14.00 po przedstawieniu odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i podpisaniu dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności” przez Potencjalnego Inwestora bądź odpowiednio umocowanych przedstawicieli, zostanie udostępniona odpłatnie „Informacja o Spółce” zawierająca informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej oraz „Szczegółowe informacje w zakresie procedury zbywania akcji Spółki”.

Cena za udostępnienie „Informacji o Spółce” wynosi 100 zł i jest płatna w kasie, pokój nr 372, Wydział Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości Departamentu Budżetu i Finansów MSP w godz. 12.00- 14.00 lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w NBP Oddział w Warszawie nr 33 1010 1010 0025 1222 3100 0000 tytułem „Informacja o Spółce – Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim”.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Łukasz Stackiewicz, pok. 565, tel. (22) 695 84 15.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet akcji Spółki. Złożona pisemna odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji może zawierać inne zobowiązania, w zależności od decyzji inwestora.

Minister Skarbu Państwa akceptuje jedynie jednorazową płatność za akcje przelewem na konto ministerstwa Skarbu Państwa, która nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży akcji.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki upływa w dniu 24 maja 2011 roku o godzinie 14.00 czasu warszawskiego.

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim w formie wskazanej w dokumencie pn. Szczegółowe informacje dotyczące procedury zbycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, stanowiącym załącznik do Informacji o Spółce. Należy je składać w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w sekretariacie Departamentu Prywatyzacji, w pok.501, tel. (22) 695 87 22, fax (22) 695 88 18.

Na kopercie należy umieścić dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora oraz napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim – nie otwierać”.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone tylko przez tych Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali „Informację o Spółce”.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani w formie pisemnej, przesyłką poleconą wysłaną do dnia 30 czerwca 2011 roku o decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie.

Minister Skarbu Państwa nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia akcji Spółki.